Eksmisja w przypadku najmu okazjonalnego

Eksmisja w przypadku najmu okazjonalnego

Zawarcie z lokatorem umowy o najmie okazjonalnym daje właścicielowi nieruchomości możliwość wyeksmitowania go w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań. Najpierw właściciel musi rozwiązać umowę lub skutecznie ją wypowiedzieć. Jeżeli mimo to lokator nie ma zamiaru dobrowolnie opuścić wynajmowanego lokalu mieszkalnego, właściciel ma prawo do rozpoczęcia procesu eksmisji. Najpierw musi on wystosować żądanie na piśmie, z potwierdzonym urzędowo własnoręcznym podpisem. Tego typu żądanie musi zawierać takie elementy, jak wskazanie właściciela oraz najemcy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego oraz powodu jej rozwiązania, określenie terminu, nie krótszego niż 7 dni od daty doręczenia żądania, kiedy to osoba wynajmująca ma opuścić zajmowany lokal. Jeżeli po upływie tego terminu lokatorzy nie opuszczą mieszkania, właściciel ma prawo złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, w którym lokator zobowiązał się do opuszczenia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego. Właściciel musi do wniosku dołączyć takie dokumenty, jak żądanie opuszczenia lokalu, potwierdzenie prawa własności do mieszkania, potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego. Taki rodzaj umowy jest więc bardzo korzystny dla właściciela nieruchomości. Pozwala bowiem w prostszy sposób pozbyć się nieuczciwego lokatora.